MOYRA Web Sitesi ve Mobil Uygulaması Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

KULLANIM ŞARTLARI

İş bu Kullanım Şartları, MOYRA internet sitesi (www.askmoyra.com) ve mobil uygulaması ile (bundan böyle MOYRA olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumları (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım koşul ve şartlarını içermektedir.

KULLANICI, MOYRA’da sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödemek suretiyle) yararlanarak veya herhangi bir şekilde site veya uygulamaya erişim sağlamak suretiyle 18 yaşından büyük olduğunu veya 18 yaşından büyük ya da reşit değilse de reşit olmayıp ebeveynlerinin bilgisi dahilinde ya da bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayı ile; iş bu Kullanım Şartları'nın tamamını okumak ve anlamak suretiyle ve tüm maddelerini okumak ve anlamak suretiyle onayladıklarını kabul beyan ve taahhüt ettiklerini bildirir.

MOYRA ile KULLANICI arasında akdedilen sözleşme mesafeli satış sözleşmesi olup MOYRA tarafından sözleşmede yapılan veyahut yapılabilecek olan değişiklik internet ortamında KULLANICI tarafından takip edilmiş ve kabul edilmiş sayılmaktadır.

5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA, MOYRA içerik sağlayıcı vasfına haiz olup, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişi konumundadır. İçerik sağlayıcı olarak sorumluluğu, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumluluk şeklindedir.

Her halükarda MOYRA'nın, internet ortamında yapılan ve içeriği bu maddede belirtilmiş suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilen hallere müsaade etmeyeceği aşikardır: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; intihara yönlendirme (madde 84), çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), müstehcenlik (madde 226), fuhuş (madde 227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları.

Esasen MOYRA'nın internet sitesi ve uygulamasında bulunan astroloji ve fal yorumları tamamen eğlence amaçlı üretilmiştir. Herhangi bir şekilde KULLANICILARIN gelecek yaşantılarına, yaşantıları bakımından alacakları kararlara, hiçbir karar veyahut seçim veya tercihlerine etki etmek, yönlendirmek, yok göstermek gibi bir amaç için yorumlanamaz ve kullanılamazlar.

MOYRA'da yapılan tüm yorum, sohbet, soruların cevaplanması KULLANICI'ya yöneltilen sorular eğlence amaçlıdır. Kullanıcılar için yorumcuların yaptığı yorumlar ciddiye alınamaz, gündelik yaşamın sürdürülebilmesi için ipucu vermez. 18 yaşından küçükler, kısıtlılar, zihinsel engelliler ve ağır psikiyatrik bozuklukları olanlar, dönemsel psikiyatrik bozuklukları olanlar ile çok ileri yaştakiler çocuklar ve sair eğlence amaçlı olduğunu idrak edemeyecek sağlık sıkıntıları olanlar için uygun değildir, kullanımı sakınca yaratabilir.

Tüm içerikler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir. Tüm içerikler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na tabidir. İçerikte yer alan marka, patent, tasarım tescilli veyahut tescil sürecinde olup hiçbir biçimde yazılı izin alınmaksızın 3. Kişi ya da Kuruluşlarca kullanılamaz. MOYRA'nın internet sitesinde ve uygulamasında bulunan hiçbir içerik önceden yazılı izin alınmadan kaynak gösterilse dahi kaynak kod, kod ve yazılımı dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, kullanılamaz, hukuki tağyire konu edilemez.

MOYRA mesafeli satış sözleşmesinin nevi gereği KULLANICILARIN kendi beyan ettikleri kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Doğruluk denetimi yapamaz. Bilgilerle ilgili beyanda bulunan kişinin kişisel bilgileri verdiği aşamada kişinin kendisi olduğu, kurumsal bilgileri verdiği anda kurumun kendisi olduğu kabul edilir. Yetkili adli ve idari makamlarca bilgi, belge, veri, data istenmesi halinde MOYRA bunu istenildiği biçimde vermek durumundadır.

Teknik saldırılar ve mücbir sebep hallerinde MOYRA tarafından yararlanılan tüm teknik destek işe yaramadığı hallerde KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde MOYRA sorumluluk kabul etmez.

Genel Hukuk Kuralları, Yerleşik Yargıtay İçtihatları, Genel ahlak, Mahalli Örfe uygun biçimde hareket edilmesi esastır. MOYRA, KULLANICININ bunlardan birine ya da birkaçına aykırı davranışında gereken tedbir veyahut tedbirleri almak da serbesttir. Bundan kaynaklanan ek külfet için MOYRA, KULLANICI'ya rücu edilebilir.

MOYRA üzerinden veyahut MOYRA aracılığı ile veyahut MOYRA KULLANICILIĞI sebebi ile kurulan iletişim ve devamında gelişebilecek sair beşeri ya da sosyal ilişkilerden sonuçları ile birlikte kişiler sorumludur. Yine MOYRA üzerinden veyahut MOYRA aracılığı ile veyahut MOYRA KULLANICILIĞI sebebi ile kurulan iletişim ve devamında gelişebilecek Ticari ilişkilerden sonuçları ile birlikte kişiler sorumludur.

MOYRA, hiçbir somut neden göstermeksizin KULLANICI/ KULLANICILARA hizmet vermemeyi seçebilir. Bunu ilk aşamada yapabileceği gibi özellikle soru-cevap şeklinde ilerlenmesi halinde uygunsuz soru ve cevaplar karşısında da yapabilir. MOYRA, kendisi tarafından toplanan tüm bilgileri istatiksel, performans, işin gerekleri, yürütümü, geliştirilmesi vb şekilde kullanabilir. Bu durum Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil etmediği gibi kanunun aradığı anlamda açık rıza yerine geçmektedir.

GİZLİ BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 10

MOYRA, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olup, yürütülen "eğlence hizmetleri" eksenli faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Hakların Korunması Kanunu (''Kanun'') m.10 çerçevesinde hareket etmektedir.

MOYRA, veri sorumlusu sıfatıyla toplanan, saklanan ve işlenen kişisel veriler için Kanun'un 'Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü' başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaçlar ve Sağlanan Fayda

KULLANICININ, özel nitelikli kişisel verileri de dahil olmak üzere kişisel veriler, sağlanan eğlence hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi, bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, hizmet süreçlerinin devamı ve verimliliği bakımından kurumsal iletişim faaliyetleri, muhasebe ve fatura işlemleri, operasyonel faaliyetler, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler, sair kişilere yönelik faaliyetler, iş stratejileri oluşturulması, yurtdışı ile olan ilişkilerin yönetimi, destek hizmeti sağlanması, iş ortakları veya gerekli sair kişilerle kurulan ilişkilerin yönetilmesi, hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hizmetlerini erişilebilirliğinin sağlanması, sair süreçlerin takibi, sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların alınabilmesi kapsamında faaliyetler, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri yetkilisi kimlik doğrulama, hizmet muhatabı kimlik doğrulama, ödeme bilgileri doğrulama işlemleri, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Şekli

Kişisel veriler, KULLANICININ beyanları üzerine çeşitli kanallar aracılığıyla kendi çalışanları marifetiyle veyahut KULLANICININ beyanları esas alınmak sureti ile fiziki veya elektronik ortamlardan, yasal mevzuat sınırları içerisinde MOYRA ile çeşitli kurum ve kuruluşlar arasındaki sistem entegrasyonları (BTK vb.) çerçevesinde ve destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır. KULLANICI kişisel verileri ile ilgili beyanlarınız Şahsınız tarafından veyahut Tüzel Kişi iseniz Şirket yetkilisi tarafından yapıldığı kabul edilen ve yapanı hukuken bağlayan beyanda bulunulduğu anda doğruyu yansıttığı varsayılan bilgilerden müteşekkildir. Kişisel veriler, MOYRA’NIN faaliyetlerini sürdürmesine yönelik kanunlarda açıkça öngörülmesi dolayısı ile veyahut bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmakla olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi hukuki sebepleri ile toplanmakta ve işlenmektedir. MOYRA'nın kişisel verilerinizin toplanması saklanması işlenmesi aşamalarında sair talepleriniz olması halinde bunların tarafımıza yazılı biçimde bildirilmiş olması gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması Bakımından İzin

Kişisel verileriniz MOYRA'nın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iş ortaklarıyla, çözüm ortaklarıyla; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi 10 Yıldır

Kişisel verileriniz asgari 10 (on) yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra gerek halinde ek süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale gelecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin MOYRA tarafından Güvenlik Önlemleri Alınmıştır

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verileriniz muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler MOYRA tarafından alınmaktadır.

6698 sayılı Kanun Madde 11 -Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Hakların Korunması Kanunu ('Kanun') m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve ya edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. İlgili kişiler verilerinin silinmesini isteme ve KVKK hakları kapsamındaki taleplerini support@askmoyra.com adresine gönderebilirler.